• 15/09/2023
  Šta determiniše rizik za samopovređivanje kod mladih?

  Šta determiniše rizik za samopovređivanje kod mladih?

  Tradicionalno, istraživanja povezuju individualnu psihijatrijsku dijagnozu sa rizikom od samopovređivanja nezavisno od drugih psihijatrijskih komorbiditeta, iako je poznato da i oni imaju izvjestan doprinos u samopovređivanju. Studija čiji su rezultati opisani u radu koji vam preporučujemo identifikovala je 4 različita profila, sa različitim nivoom rizika za samopovređivanje. Studija je uradena u periodu 2016-2022. godine, na

  Read more
  • 08/09/2023
  COVID-19 i mentalno zdravlje djece i adolescenata – šta se može zaključiti?

  COVID-19 i mentalno zdravlje djece i adolescenata – šta se može zaključiti?

  Nedavno su publikovani rezultati meta-analize koja se bavila proučavanjem utvrđenih razlika u stanju mentalnog zdravlja djece i adolescenata koji se mogu dovesti u vezu sa pandemijom COVID-19. Meta-analizom su obuhvaćeni podaci iz 87 studija koje su rađene prije (40.807 ispitanika) i 53 studije koje su rađene tokom pandemije COVID-19 (33.682 ispitanika). Nađeni su relevantni dokazi

  Read more
  • 01/09/2023
  Barijatrijska hirurgija i smanjenje komplikacija kod ekstremno gojaznih dijabetičara

  Barijatrijska hirurgija i smanjenje komplikacija kod ekstremno gojaznih dijabetičara

  Nedavno objavljeni rezultati kohortne studije ukazuju da barijatrijska hirurgija može imati pozitivne efekte na komplikacije dijabetesa kod veoma gojaznih osoba – perifernu neuropatiju, kardiovaskularnu autonomnu neuropatiju i retinopatiju. Kod 79 osoba (prosječne starosti 46,0 ± 11,3 godina, medu kojima je bilo 73,4% žena), podvrgnutih barijatrijskoj hirurgiji i praćenih godinu dana, registrovan je prosječan gubitak mase

  Read more
  • 25/08/2023
  Da li promjena načina života utiče na preživljavanje kod karcinoma dojke?

  Da li promjena načina života utiče na preživljavanje kod karcinoma dojke?

  Preporuke u vezi sa promjenom načina života, koje doprinose prevenciji raka su poznate. Nepoznato je da li se i koliko pridržavanje preporuka o načinu života može povezati sa preživljavanjem oboljelih. U periodu 2005-2010. godine u SAD sprovedeno je multicentrično istraživanje po tipu prospektivne, opservacione kohortne studije stila života, na uzorku 1.340 žena (prosječne starosti 51,3

  Read more
  • 18/08/2023
  ​​Da li jedna doza HPV vakcine može biti dovoljna?

  ​​Da li jedna doza HPV vakcine može biti dovoljna?

  Rak grlića materice je četvrti najčešći tip raka kod žena, koji je 2020. godine usmrtio oko 342.000 ljudi širom svijeta. Nova studija pokazuje da jedna doza vakcine može biti efikasna kao i uobičajene dvije ili tri doze, za zaustavljanje humanog papiloma virusa (HPV), koji je odgovoran za većinu slučajeva raka grlića materice. Rezultati studije predstavljeni

  Read more
  • 11/08/2023
  Dostupnost i pristupačnost brze hrane uvećava mortalitet od karcinoma za 77%!

  Dostupnost i pristupačnost brze hrane uvećava mortalitet od karcinoma za 77%!

  Zajednice sa dostupnom i pristupačnom brzom hranom imaju 77% veće šanse za visok nivo mortaliteta od kancera uzrokovanog gojaznošcu! Ovo su glavni nalazi ekološke studije presjeka na uzorku više od 3.000 lokalnih zajednica, urađene u periodu 2010-2020. godina u SAD, čiji su rezultati nedavno publikovani. Maligniteti povezani sa gojaznošcu čine 40% svih maligniteta u SAD.

  Read more
  • 04/08/2023
  Treba li beta blokatorima dati prioritet u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda?

  Treba li beta blokatorima dati prioritet u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda?

  Primjena beta blokatora u sekundarnoj prevenciji u prvoj godini poslije infarkta miokarda (MI) nije povezana sa poboljšanim kardiovaskularnim ishodima kod pacijenata bez srčane insuficijencije (HF) ili sistolne disfunkcije lijeve komore (LVSD). Ovo je glavni nalaz studije rađene u Švedskoj, čiji je cilj bio da definiše optimalnu strategiju sekundarne prevencije kod MI. Na kohorti od 43.618

  Read more
  • 28/07/2023
  Pauziranje endokrine terapije radi pokušaja trudnoće je bezbjedno

  Pauziranje endokrine terapije radi pokušaja trudnoće je bezbjedno

  Privremeni prekid adjuvantne endokrine terapije kod žena sa prethodnim rakom dojke koje pokušavaju da zatrudne nije skopčan s povećanim rizikom od recidiva maligne bolesti, niti pojavom kontralateralnog tumora! Rezultati istraživanja objavljenog maja 2023. na uzorku od 516 žena, prosječne starosti 37 godina, koje su praćene, prosječno 41 mjesec poslije prekida terapije, pružaju do sada najjači

  Read more
  • 30/06/2023
  Znate li da prepoznate VEKSAS sindrom?

  Znate li da prepoznate VEKSAS sindrom?

  ova inflamatorna bolest, poznata kao VEKSAS sindrom (akronim od: vakuole, enzim koji aktivira E1-ubikvitin, X-vezan, autoinflamatorni, somatski) prvi put je opisana 2020. Godine. Dovodi se u vezu sa mutacijama gena UBA1 (ubikuitin-like modifier activation enzime 1) na X hromozomu. Ovaj enzim pokreće proces koji identifikuje pogrešno savijene proteine kao mete za razgradnju. VEKSAS sindrom karakteriše

  Read more
  • 09/06/2023
  Psorijaza i psorijazni artritis pokazuju prepoznatljive mikrobiome kože

  Psorijaza i psorijazni artritis pokazuju prepoznatljive mikrobiome kože

  Prethodne studije na ljudima i životinjama sugerišu da mikrobi igraju ulogu u patogenezi psorijaze (PSO). Da li je prelazak sa PsO na psorijatični artritis (PSA) vođen mikrobnim okidačima? Vodeni ovom premisom, američki istraživači uradili su istraživanje na uzorku od 74 ispitanika (23 pacijenta sa PsO, 31 sa PSA, 20 zdravih pojedinaca bez istorije PSA ili

  Read more
  • 02/06/2023
  Slična atrofija mozga kod gojaznosti i alchajmerove bolesti

  Slična atrofija mozga kod gojaznosti i alchajmerove bolesti

  Prekomjerna težina u odraslom dobu povezuje se sa dijabetesom, hipertenzijom, dislipidemijama, ali i sa atrofijom mozga i kognitivnim padom, odnosno, promjenama koje prate Alchajmerovu bolest (AD). Poznato je da gojaznost predstavlja faktor rizika za AD, ali do danas nije sprovedeno nijedno direktno poređenje obrazaca atrofije mozga u AD i kod gojaznih bez AD. U radu

  Read more
  • 18/05/2023
  Vitamin D – Da li oralna suplementacija može smanjiti stope samoubistva?

  Vitamin D – Da li oralna suplementacija može smanjiti stope samoubistva?

  Istraživanja pokazuju da približno trećina pripadnika vojske SAD ima serumske koncentracije glavnog cirkulišućeg metabolita vitamina D – kalcidiola [25(OH)D], ispod 20 ng/mL. Nedostatak vitamina D je posebno čest među muškarcima i među ljudima tamnije puti. Istovremeno, kod aktivnih vojnika i veterana zabilježene su veće stope pokušaja samoubistva, kao i veće stope samoubistava, u odnosu na

  Read more