• 15/09/2023
  Šta determiniše rizik za samopovređivanje kod mladih?

  Šta determiniše rizik za samopovređivanje kod mladih?

  Tradicionalno, istraživanja povezuju individualnu psihijatrijsku dijagnozu sa rizikom od samopovređivanja nezavisno od drugih psihijatrijskih komorbiditeta, iako je poznato da i oni imaju izvestan doprinos u samopovređivanju. Studija čiji su rezultati opisani u radu koji vam preporučujemo identifikovala je 4 različita profila, sa različitim nivoom rizika za samopovređivanje. Studija je uradena u periodu 2016-2022. godine, na

  Pročitaj više
  • 08/09/2023
  COVID-19 i mentalno zdravlje dece i adolescenata – šta se može zaključiti?

  COVID-19 i mentalno zdravlje dece i adolescenata – šta se može zaključiti?

  Nedavno su publikovani rezultati metaanalize koja se bavila proučavanjem utvrđenih razlika u stanju mentalnog zdravlja dece i adolescenata koji se mogu dovesti u vezu sa pandemijom COVID-19. Metaanalizom su obuhvaćeni podaci iz 87 studija koje su rađene pre (40.807 ispitanika) i 53 studije koje su rađene tokom pandemije COVID-19 (33.682 ispitanika).  Nađeni su relevantni dokazi

  Pročitaj više
  • 01/09/2023
  Barijatrijska hirurgija i smanjenje komplikacija kod ekstremno gojaznih dijabetičara

  Barijatrijska hirurgija i smanjenje komplikacija kod ekstremno gojaznih dijabetičara

  Nedavno objavljeni rezultati kohortne studije ukazuju da barijatrijska hirurgija može imati pozitivne efekte na komplikacije dijabetesa kod veoma gojaznih osoba – perifernu neuropatiju, kardiovaskularnu autonomnu neuropatiju i retinopatiju. Kod 79 osoba (prosečne starosti 46,0 ± 11,3 godina, među kojima je bilo 73,4% žena), podvrgnutih barijatrijskoj hirurgiji i praćenih godinu dana, registrovan je prosečan gubitak mase

  Pročitaj više
  • 25/08/2023
  Da li promena načina života utiče na preživljavanje kod karcinoma dojke?

  Da li promena načina života utiče na preživljavanje kod karcinoma dojke?

  Preporuke u vezi sa promenom načina života, koje doprinose prevenciji raka su poznate. Nepoznato je da li se i koliko pridržavanje preporuka o načinu života može povezati sa preživljavanjem obolelih. U periodu 2005.-2010. godine u SAD sprovedeno je multicentrično istraživanje po tipu prospektivne, opservacione kohortne studije stila života, na uzorku 1.340 žena (prosečne starosti 51,3

  Pročitaj više
  • 18/08/2023
  Da li jedna doza HPV vakcine može biti dovoljna?

  Da li jedna doza HPV vakcine može biti dovoljna?

  Rak grlića materice je četvrti najčešći tip raka kod žena, koji je 2020. godine usmrtio oko 342.000 ljudi širom sveta. Nova studija pokazuje da jedna doza vakcine može biti efikasna kao i uobičajene dve ili tri doze, za zaustavljanje humanog papiloma virusa (HPV), koji je ogovoran za većinu slučajeva raka grlića materice. Rezultati studije predstavljeni

  Pročitaj više
  • 11/08/2023
  Dostupnost i pristupačnost brze hrane uvećava mortalitet od karcinoma za 77%!

  Dostupnost i pristupačnost brze hrane uvećava mortalitet od karcinoma za 77%!

  Zajednice sa dostupnom i pristupačnom brzom hranom imaju 77% veće šanse za visok nivo mortaliteta od kancera uzrokovanog gojaznošću! Ovo su glavni nalazi ekološke studije preseka na uzorku više od 3.000 lokalnih zajednica, urađene u periodu 2010-2020. godina u SAD, čiji su rezultati nedavno publikovani. Maligniteti povezani sa gojaznošću čine 40% svih maligniteta u SAD.

  Pročitaj više
  • 04/08/2023
  Treba li beta blokatorima dati prioritet u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda?

  Treba li beta blokatorima dati prioritet u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda?

  Primena beta blokatora u sekundarnoj prevenciji u prvoj godini posle infarkta miokarda (MI) nije povezana sa poboljšanim kardiovaskularnim ishodima kod pacijenata bez srčane insuficijencije (HF) ili sistolne disfunkcije leve komore (LVSD). Ovo je glavni nalaz studije rađene u Švedskoj, čiji je cilj bio da definiše optimalnu strategiju sekundarne prevencije kod MI. Na kohorti od 43.618

  Pročitaj više
  • 28/07/2023
  Pauziranje endokrine terapije radi pokušaja trudnoće je bezbedno

  Pauziranje endokrine terapije radi pokušaja trudnoće je bezbedno

  Privremeni prekid adjuvantne endokrine terapije kod žena sa prethodnim rakom dojke koje pokušavaju da zatrudne nije skopčan s povećanim rizikom od recidiva maligne bolesti, niti pojavom kontralateralnog tumora! Rezultati istraživanja objavljenog maja 2023. na uzorku od 516 žena, prosečne starosti 37 godina, koje su praćene, prosečno 41 mesec posle prekida terapije, pružaju do sada najjači

  Pročitaj više
  • 30/06/2023
  Znate li da prepoznate VEKSAS sindrom?

  Znate li da prepoznate VEKSAS sindrom?

  Nova inflamatorna bolest, poznata kao VEKSAS sindrom (akronim od: vakuole, enzim koji aktivira E1-ubikvitin, X-vezan, autoinflamatorni, somatski) prvi put je opisana 2020. godine. Dovodi se u vezu sa mutacijama gena UBA1 (ubikuitin-like modifier activation enzime 1) na X hromozomu. Ovaj enzim pokreće proces koji identifikuje pogrešno savijene proteine kao mete za razgradnju. VEKSAS sindrom karakteriše

  Pročitaj više
  • 09/06/2023
  Psorijaza i psorijazni artritis pokazuju prepoznatljive mikrobiome kože

  Psorijaza i psorijazni artritis pokazuju prepoznatljive mikrobiome kože

  Prethodne studije na ljudima i životinjama sugerišu da mikrobi igraju ulogu u patogenezi psorijaze (PSO). Da li je prelazak sa PsO na psorijatični artritis (PSA) vođen mikrobnim okidačima? Vođeni ovom premisom, američki istraživači uradili su istraživanje na uzorku od 74 ispitanika (23 pacijenta sa PsO, 31 sa PSA, 20 zdravih pojedinaca bez istorije PSA ili

  Pročitaj više
  • 02/06/2023
  Slična atrofija mozga kod gojaznosti i alchajmerove bolesti

  Slična atrofija mozga kod gojaznosti i alchajmerove bolesti

  Prekomerna težina u odraslom dobu povezuje se sa dijabetesom, hipertenzijom, dislipidemijama, ali i sa atrofijom mozga i kognitivnim padom, odnosno, promenama koje prate Alchajmerovu bolest (AD). Poznato je da gojaznost predstavlja faktor rizika za AD, ali do danas nije sprovedeno nijedno direktno poređenje obrazaca atrofije mozga u AD i kod gojaznih bez AD. U radu

  Pročitaj više
  • 12/05/2023
  Vitamin D – Da li oralna suplementacija može smanjiti stope samobistva? 

  Vitamin D – Da li oralna suplementacija može smanjiti stope samobistva? 

  Istraživanja pokazuju da približno trećina pripadnika vojske SAD ima serumske koncentracije glavnog cirkulišućeg metabolita vitamina D – kalcidiola [25(OH)D], ispod 20 ng/mL. Nedostatak vitamina D je posebno čest među muškarcima i među ljudima tamnije puti. Istovremeno, kod aktivnih vojnika i veterana zabeležene su veće stope pokušaja samoubistva, kao i veće stope samoubistava, u odnosu na

  Pročitaj više
  • 10/02/2023
  Nove preporuke CDC za prevenciju infekcije virusom virusom SARS-COV-2

  Nove preporuke CDC za prevenciju infekcije virusom virusom SARS-COV-2

  Centar za kontrolu bolesti (CDC, Atlanta, USA) promenio je stav o obaveznom nošenju maski u zdravstvenim ustanovama! Nošenje maski više nije univerzalna obaveza zaposlenih i korisnika usluga svih zdravstvenih ustanova.   Ažuriranja koja su napravljena odražavaju nivo kolektivnog imuniteta postignutog imunizacijom i infekcijom SARS-CoV-2, kao i dostupnost efikasnih tretmana i alata za prevenciju. Mere zaštite orjentisane

  Pročitaj više
  • 03/02/2023
  Mentalno zdravlje zdravstvenih radnika

  Mentalno zdravlje zdravstvenih radnika

  Istraživanje Katarske fondacije Svetski inovacioni samit za zdravlje (WISH), realizovano u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO), čiji su rezultati objavljeni počletkom oktobra 2022. godine, ukazuje na zabrinjavajuće posledice pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje zdravstvenih radnika.  Tokom pandemije, 23-46% zdravstvenih radnika prijavilo je simptom anksioznosti, a 20-37% iskusilo je simptome depresije. Tokom pandemije, kod 41-52%

  Pročitaj više
  • 13/01/2023
  Da li su hodanje i demencija povezani?

  Da li su hodanje i demencija povezani?

  Iako je uticaj fizičke aktivnosti na zdravlje poznat, nije uvek jasno kolika „doza“ aktivnosti može biti dovoljna da izazove „odgovor“, odnosno, zaštiti od specifičnih rizika.  U pokušaju da nađu odgovor, Del Pozo Cruz i saradnici sproveli su kohortno istraživanje, na populaciji od 78.430 odraslih osoba, svih rasa, starosti 61,1 ± 7,9 godina, koju su pratili

  Pročitaj više
  • 06/01/2023
  Šta određuje kardiovaskularni rizik kod žena u postmenopauzi?

  Šta određuje kardiovaskularni rizik kod žena u postmenopauzi?

  Modeli predikcije kardiovaskularnog rizika razvijeni za opštu populaciju, nisu uvek adekvatni za primenu u svim populacionim podgrupama. Retrospektivna kohortna studija sprovedena u Španiji, na poduzorku 5.956 žena starosti 50 i više godina (66,4 ± 11,4) pokušala je da odgovori na pitanje šta su prediktori kardiovaskularnog rizika kod žena u postmenopauzalnom periodu. Kardiovaskularni mortalitet žena u

  Pročitaj više
  • 30/12/2022
  Veštački zaslađivači povećavaju kardiovaskularni rizik

  Veštački zaslađivači povećavaju kardiovaskularni rizik

  Zdravstvena sigurnost primene veštačkih zaslađivača u ljudskoj ishrani i dalje je kontroverzna tema. Rezultati velike prospektivne kohortne studije sprovedene u Francuskoj ukazuju da postoje ozbiljni razlozi da se njihova primena obustavi.  Istraživanje sprovedeno na populaciji od 103.388 učesnika starosti 42,2 ± 14,4 godina, kod kojih je ispitivana potrošnja veštačkih zaslađivača, na jednoj, i praćena incidenca

  Pročitaj više
  • 25/11/2022
  Novi vodič za heliobakter infekciju

  Novi vodič za heliobakter infekciju

  Helicobacter pilori infekcija je zarazna bolest. Jedanaestom revizijom ona je i zvanično uključena u Međunarodnu klasifikaciju bolesti, što implicira da svi pacijenti zaraženi bakterijom H. pilori treba da se leče. Oko načina lečenja postignut je visok stepen saglasnosti, publikovan kao Konsenzus izveštaj iz Maastrihta / Firence, 2021.Međutim, specifični problemi (stalno rastuća rezistencija na antibiotike, testiranje

  Pročitaj više
  • 18/11/2022
  Anabolici / Androgeni steroidi i rizik za kardiovaskularnu bolest

  Anabolici / Androgeni steroidi i rizik za kardiovaskularnu bolest

  Upotreba anabolika i androgenih steroida je široko rasprostranjena kod sportista, ali i kod mladih muškaraca koji rekreativno posećuju teretane sa ciljem uvećanja mišćine mase.Iako je jasno da je to skopčano s velikim rizikom, istraživanja neželjenih efekata anabolika/androgenih steroida su uglavnom zasnovana na malim, heterogenim uzorcima ispitanika i/ili forenzičkim nalazima. U radu koji vam preporučujemo norveški

  Pročitaj više
  • 11/11/2022
  Suplementacija vitaminom D u trudnoći i rizik za atopijski ekcem kod dece

  Suplementacija vitaminom D u trudnoći i rizik za atopijski ekcem kod dece

  Većina opservacionih studija koje su ispitivale odnos između prenatalnog unosa vitamina D kod majke i rizika za atopijski ekcem kod dece, dovela je u sumnju smisao prenatalne suplementacije vitaminom D. Rezultati dvostruko slepe, randomizovane placebo kontrolisane studije o osteoporozi, čije rezultate donosi rad koji preporučujemo, ukazuje da deca čije su majke primale holekalciferol 1000 IU

  Pročitaj više