Состаноци на акционери

Генералното собрание на акционери на Друштвото, во согласност со Статутот на Здружението, се состои од сите акционери на Друштвото, со следниот број на акции и гласови (учество во донесувањето одлуки) на Генералното собрание (%)

Aelius 100%

Одбор за надзор

Надзорниот одбор на Галеника а.д. назначен од Генералното собрание на акционери.

Членови на Надзорниот одбор се: Jorge Alberto Costa E Silva, Reinhard Andreas Dr. Nordmann, Renata Manzatto Baldin Pinheiro Alves, Danilo Cicmil, Žarko Milićević