Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti odnosi se na obradu ličnih podataka od strane rukovaoca “Galenika” a.d.Beograd (u daljem tekstu Galenika).

Galenika obradjuje lične podatke sledećih fizičkih lica: zaposlenih, stručnih saradnika, poslovnih partnera, kandidata koji konkurišu za posao u Galenici, lica koja posećuju internet sajt i zvanične stranice Galenike na društvenim mrežama, kao i lične podatke drugih lica do kojih Galenika dolazi u vezi sa obavljanjem delatnosti.
Galenika obradjuje lične podatke koji su joj potrebni za redovno poslovanje u zavisnosti od konkretne poslovne potrebe i to: ime i prezime, adresu, datum i mesto rođenja, JMBG, zanimanje i stepen obrazovanja, podatke o veštinama i radnom iskustvu, podatke o procenama učinka, podatke o znanju stranih jezika, obukama, e-mail adresu, broj telefona, broj računa u banci, iznos zarade, odnosno naknade koju lice ostvaruje , iznos bonusa i ostalih primanja kao i druge podatke o licima do kojih Galenika dodje u okviru obavljanja regitrovane delatnosti.

Obrada podataka u svrhu ispunjenja obaveza iz ugovora
Galenika a.d.. Beograd, ul. Batjnički drum bb (u daljem tekstu Društvo) rukovalac je ličnih podataka fizičkih lica (zaposlenih/lica nagažovana po nekim drugim pravnim osnovima/poslovnih partnera), uključujući i podataka o zdravstvenom stanju, koji se prikupljaju i obrađuju u cilju ispunjenja obaveza iz ugovora koje zaključuje radi obavljanja svoje registrovane delatnosti . Obrada podataka se vrši na osnovu navedenih ugovora i bez prikupljanja i obrade ličnih podataka lica Društvo nije u mogućnosti da ispuni svoje obaveze iz ugovora koje zaključuje radi obavljanja svoje registrovane delatnosti . Ove podatke Društvo čuva trajno u oblasti rada a u ostalim oblastima dok postoji osnov za njihovu obradu, uz primenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.

Lične podatke Društvo prosleđuje: 1) Svojim akcionarima i zaposlenima koji po zakonu i prirodi posla koji obavljaju moraju imati pristup tim podacima kao i trećim licima sa kojima Društvo ima zaključen ugovor a za potrebe ispunjenja obaveza iz ugovora koje zaključuje radi obavljanja svoje registrovane delatnosti 2) ovlašćenim državnim organima na njihov zahtev; 3) ovlašćenom revizorskom društvu koje je Društvo obavezno da angažuje u skladu sa odredbama Zakona 4) poslovnim partnerima radi ispunjenja zaključenih ugovora.
Prenos podataka se vrši na osnovu preduzetih adekvatnih mera zaštite u vidu standarne ugovorene klauzule, osim u slučaju prenosa podataka ovlašćenim državnim organima kojima se podaci dostavljaju na osnovu zakona.

Obrada podataka u cilju ispunjenja zakonskih obaveza
Društvo lične podatke lica obrađuje u svrhu ispunjenja zakonskih obaveza Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu čuvaju se najmanje u roku predvidjenom zakonom ili dok postoji osnov za obradu podataka.

Obrada podataka u marketinške svrhe
Društvo lične podatke fizičkih lica i to: ime i prezime, broj telefona, adresu elektronske pošte, adresu prebivališta obrađuje u cilju obaveštavanja o promocijama i ponudama proizvoda i usluga , samo na osnovu prethodne saglasnosti. Podatke koje obrađuje u cilju nuđenja proizvoda i usluga i obaveštavanja o promotivnim akcijama Društvo čuva pet godina, odnosno do opoziva saglasnosti, uz primenu svih adekvatnih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa zakonom i internim aktima Društva.

Prava lica čiji se podaci obrađuju
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti lica čiji se podaci obrađuju ima sledeća prava :
• pravo na pristup
• pravo na ispravku i dopunu,
• pravo na brisanje,
• pravo na ograničenje obrade podataka,
• pravo na prenosivost podataka.
• prekid obrade (prigovor)
• pravo protiv odlučivanja na osnovu automatizovane obrade

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu prethodno date saglasnosti, ta saglasnost se može opozvati u svakom trenutku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv saglasnosti neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Ukoliko smatrate da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti imate pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. (mail: [email protected])

Za pitanja koja se tiču obrade vaših podataka možete nas kontaktirati na sledeći način:

Kontakt za pitanja koja se tiču obrade vaših podataka

• e-mail adresa: [email protected]
• kontakt telefon: (+381) 11 307 1119
• pošta: Galenika a.d.o. Beograd, Sektor za pravne poslove, ul. Batajnički drum bb

Snimite na ovom linku:  Zahtev za zaštitom podataka o ličnosti