AKTUELNE MEDICINSKE INFORMACIJE

Dokazi pokazuju da su nivoi serumskog feritina, D-dimera, laktat-dehidrogenaze (LDH) i IL-6 povećani tokom pogoršanja COVID-19, ukazujući na rizik od letalnog ishoda.

Nivo feritina u cirkulaciji se povećava tokom virusnih infekcija i može biti marker virusne replikacije.

Tokom citokinske oluje u COVID-19, brzo se stvaraju mnogi inflamatorni citokini, uključujući IL-6, TNF-α, IL-1β, IL-12 i IFN-γ, koji stimulišu hepatocite, Kupferove ćelije i makrofage da luče feritin.

REZULTATI IZ OPSEŽNE META-ANALIZE UKAZUJU DA JE:

1. Nivo feritina bio znatno viši kod težih COVID-19 pacijenata nego kod manje teških;

2. Koncentracija serumskog feritina povećana kod COVID-19 pacijenata sa visokim rizikom od letalnog ishoda, gde je koncentracija veća od 500 ng/mL bila prediktor mortaliteta do čak 58%;

3. Vrednost feritina kod COVID-19 pacijenata sa trombotičkim komplikacijama bila viša od onih bez komplikacija, što ukazuje na hiperinflamatorno stanje kod pacijenata sa trombozom;

4. Teško akutno oštećenje jetre kod COVID-19 pacijenata bilo u vezi sa povišenim nivoom feritina, kao i LDH, ALT, AST (ali ne i ALP).

Iz svega navedenog i na bazi raspoloživih naučnih dokaza, koncentracija feritina predstavlja važan parametar u proceni rizika, toka i ishoda kod COVID-19 pacijenata.

Izvor: Cheng L, Li H, Li L, et al. Ferritin in the coronavirus disease 2019 (COVID-19) : A systematic review and meta-analysis. J Clin Lab Anal. 2020;34:e23618.

Leave a reply