EFEKAT SPIRONOLAKTONA NA KRVNI PRITISAK KOD PACIJENATA SA RIZIKOM OD RAZVOJA SRČANE INSUFICIJENCIJE

Nekontrolisani krvni pritisak (KP) povećava rizik od razvoja srčane insuficijencije (SI).

U aprilu 2021. u časopisu European Heart Journal, objavljeni su rezultati prospektivne, multicentrične randomizovane studije HOMAGE  (Heart OMics in Aging) koja je uključila pacijenate sa rizikom razvoja SI i arterijske hipertenzije u anamnezi. Pacijenti su bili podeljeni u dve grupe, jedna je bila na terapiji spironolaktonom, dok je kontrolna grupa bila na uobičajenoj antihipertenzivnoj terapiji (ACEI, ARB, ß-blokatori, Ca-blokatori, tiazidi).

Nakon 9 meseci u grupi pacijenata na standardnoj antihipertenzivnoj terapiji, zabeleženo je sniženje sistolnog KP za -3.3 mmHg, a dijastolnog KP za -1.3 mmHg. dok je u grupi pacijenata na spironolaktonu zabeleženo sniženje sistolnog KP za -13.2 mmHg, dijastolnog KP za -4.4 mmHg, što predstavlja značajnu razliku u korist ove grupe pacijenata (tabela u nastavku).

U zaključku ove studije navodi se da je spironolakton imao klinički značajan efekat na sniženje KP i treba ga uzeti u obzir pri snižavanju KP kod pacijenata kod kojih postoji rizik od razvoja SI.

 Rezultati studije su pokazali da je uticaj spironolaktona na KP ispitivane populacije sa visokim kardiovaskularnim rizikom klinički značajan uz sniženje SKP za više od 10mmHg  u ispitivanom periodu (u odnosu na kontrolnu grupu).

Spironolakton je bio mnogo efikasniji kod pacijenata sa nižim vrednostima renina u plazmi.

Studija je takođe sugerisala na direktan anti-fibrotički efekat spironolaktona, koji je nezavisan od visine KP.

Spironolakton je bio primenjen u dozi 25–50 mg/dnevno. KP je meren ambulantno na početku studije, nakon mesec dana i nakon 9 meseci.

Veći procenat ispitanika (36%) na spironolaktonu imao je regulisan KP <130/80 mmHg, u odnosu na kontrolnu grupu (26%).

HOMAGE studija je obuhvatila 527 pacijenata, prosečne starosti 73 godine (69-79), 26% su bile žene, a preko 75% imalo je istoriju hipertenzije. Pacijenti sa višim KP su bili stariji, sa dijabetesom, ređe sa bolestima koronarnih arterija, sa većom masom i zapreminom LK.

Glavni kriterijum za iskjučivanje ispitanika bila je vrednost glomerularne filtracije <30mL/min/1.73 m2, nivo kalijuma u serumu  >5.0mmol/L, ejekciona frakcija leve komore <45%, dijagnoza SI ili terapija diureticima Henleove petlje i atrijalna fibrilacija/flater.

 Izvor: Ferreira JP et al.. Spironolactone effect on the blood pressure of patients at risk of developing heart failure: an analysis from the HOMAGE trial. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2021 Apr 2:pvab031.

Leave a reply