VAŽNOST PRIMENE PULSNOG OKSIMETRA KOD COVID-19 U KUĆNIM USLOVIMA

Kod većine bolesnika sa letalnim ishodom usled COVID-19, na početku infekcije, bolest podmuklo progredira, ponekad sa „silent hipoksijom“ (hipoksija bez klinički uočljivih simptoma dispneje), vodeći ka pneumoniji koja obično u drugoj nedelji dovodi do razvoja akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS). 

Uočena je važnost rane detekcije hipoksije, <94%, kod pacijenata bez hroničnih bolesti pluća, u cilju sprečavanja COVID-19 komplikacija.

Britanske smernice preporučuju korišćenje pulsnog oksimetra za procenu i praćenje pacijenata sa simptomom gubitka daha ili kod osoba sa visokim rizikom za COVID-19.

SZO smernice objavljene u januaru 2021. godine preporučuju kućnu upotrebu pulsnog oksimetra uz adekvatnu edukaciju pacijenata.(1)

Važnost vanbolničke upotrebe pulsnog oksimetra potvrđen je i u naučnom radu koji je publikovan u J Am Coll Emerg Physicians u martu 2021. Cilj je bio utvrđivanje važnosti nivoa saturacije kiseonikom (SpO2) u vanbolničkim uslovima kod 1.673 pacijenta, kao nezavisnog prediktora bolničkog mortaliteta i dužine hospitalizacije.

Među pacijentima starosti ≥ 66 godina, verovatnoća mortaliteta bila je: 26% sa SpO2> 90%, odnosno, 54% sa SpO2 ≤90%. 

Među pacijentima starosti <66 godina, verovatnoća mortaliteta bila je: 11,5% sa SpO2> 90%, odnosno, 31% sa SpO2 ≤ 90%. 

Nivo SpO2 ≤90% pre prijema u bolnicu, povezan je sa preko 50% manjom verovatnoćom preživljavanja bez obzira na starost.

Ističe se prednost monitoringa saturacije kiseonikom (SpO2), merene pulsnim oksimetrom, kao finansijski prihvatljivog, sa brzim i lako dostupnim rezultatima.(2)

Lista referenci:

(1) Greenhalgh T et al.: Remote management of covid-19 using home pulse oximetry and virtual ward support BMJ 2021; 372:n677

(2) Lancet EA et al.: Prehospital hypoxemia, measured by pulse oximetry, predicts hospital outcomes during the New York City COVID-19 pandemic. J Am Coll Emerg Physicians Open. 202

Leave a reply